Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu dle zákona 106/99 Sb.


1. Oficiální název – Penzion pro důchodce Ivančice


2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Penzion pro důchodce Ivančice byla zřízena za účelem vykonávání následujících činností:

 • ubytování pro občany na základě uzavřených smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle § 2300 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: počet bytů zvláštního určení: 4 byty
 • správa domu s pečovatelskou službou
 • hospodaření s nebytovými prostory v domě včetně jejich pronájmu
 • vyvařování stravy a poskytování stravování seniorům a zdravotně postiženým ve vlastním stravovacím zařízení
 • vytváření podmínek pro fungování pečovatelské služby pro interní klienty a podmínek při rozvoji dalších sociálních služeb i pro externí klienty
 • silniční motorová doprava
 • praní prádla
 • hostinská činnost a zajišťování gastronomických akcí
 • poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zřizovatelem organizace je Město Ivančice, IČO 00281859


3. Organizační struktura

V čele organizace stojí ředitel jmenovaný zřizovatelem.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo

Na úvoze 1425/5, Ivančice, PSČ: 664 91

4.2 Adresa úřadoven pro osobní návštěvu – kanceláře

Na úvoze 1425/5, Ivančice, PSČ: 664 91

4.3 Úřední hodiny

 • pracovní doba zaměstnanců: Po – Pá: 06:00 – 14:30

4.4 Telefonní čísla

viz stránka Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

penzion.ivancice.cz

4.6 Adresa podatelny

není zřízena

4. 7 Elektronická adresa podatelny

není zřízena

všeobecná pošta: viz stránka Kontakty

4.8 Datová schránka

29hi9fj


5. Poukazování plateb

1060260247/0100


6. IČO

65268741


7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ65268741 (plátce DPH)


8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

viz stránka Informace

8.2 Rozpočet » viz stránka Informace

 • Rozpočtová opatření » viz stránka Informace
 • Střednědobý výhled rozpočtu » viz stránka Informace

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu penzionuvoz@volny.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy. Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje organizace neodkladně. Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty, nebo elektronicky. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

V případě písemné žádosti z ní musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, tj. Penzion pro důchodce Ivančice.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, povinný subjekt vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Pokud žadatel nesouhlasí s výší úhrady sdělené mu povinným subjektem, může proti sdělení o výši úhrady podat stížnost. Je-li poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady a pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Podrobnější úpravu postupu při poskytování informací upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


10. Příjem žádostí a další podání

Jiné žádosti a další podání než žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze adresovat příslušným osobám uvedeným v kontaktech na tomto webu.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

 • nebyly vydány

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

nebyl vydán

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Organizace nedisponuje vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném prístupu k informacím

» Výroční zprávy:

» Poskytnuté informace:

 • dosud nebyla podána žádost o poskytnutí informace

Další doporučené informace